La Universitat de València és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l’entitat titular de l’adreça electrònica www.uv.es i les seues dades d’identificació i localització són les següents:

  • Denominació: Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, Universitat de València)
  • CIF: Q4618001D
  • Codi del Registre d’Universitats, Centres i Títols: 018
  • Tipus: Pública
  • Domicili: Avinguda de Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València
  • Adreça electrònica: Bústia UV
  • Telèfon: 96 386 41 00

Més informació