La present política de privacitat s’aplica amb caràcter general a qualsevol lloc web dins del domini “www.uv.es”, portal institucional de la Universitat de València.

Responsable

La Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant UV) és l’entitat titular del lloc  www.uv.es, portal institucional de la Universitat de València.

Universitat de València-Estudi General.
CIF Q4618001D
Edifici del Rectorat.
Av. Blasco Ibàñez, 13
46010 Valencia

webmaster@uv.es

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València

Prof. Dr. Javier Plaza Penadés

Delegat de Protecció de Dades
Ed. Rectorat
Av. Blasco Ibàñez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es
Telèfons: 34 96 354 41 68 – 96 162 54 31

Àmbit d’aplicació i objecte de la Política de Privacitat

La Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, «UV») està plenament compromesa amb el respecte a la privacitat de les persones. A aquest efecte, i a fi de garantir l’aplicació del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, la UV ha adoptat la present política bàsica de protecció de dades, la qual té la seua base en el Reglament (UE) 2018/1725, General de Protecció de Dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i s’aplica amb caràcter general a qualsevol lloc web dins del domini “www.uv.es”, portal institucional de la UV.

La seua finalitat és informar els usuaris sobre la manera com es recapten i es tracten les dades de caràcter personal, i proporcionar-los informació rellevant, a més de fixar les condicions d’accés i ús del portal institucional de la UV en matèria de privacitat.
Amb tot, es poden establir polítiques de privacitat específiques o complementàries per a determinats llocs web continguts en el portal institucional que per la seua especificitat així ho requerisquen. Sense perjudici d’ajustar-se als principis recollits en aquesta política de privacitat, l’usuari ha de verificar les condicions que regeixen els tractaments de dades personals en:

  1. La seu electrònica de la Universitat de València.
  2. Les bústies de contacte o suggeriments.
  3. Els procediments que específicament s’habiliten per a la recollida de dades personals.

Dades recollides i finalitats

La Universitat de València tracta les seues dades personals amb la finalitat de prestar el servei públic d’educació superior encomanat per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i normativa vinculada, mitjançant la recerca, la docència i l’estudi.
En l’acompliment de les seues funcions, la UV recapta i tracta, a través de diferents formularis dins d’aquest domini web, les dades personals mínimes necessaris per a prestar -entre altres- els serveis acadèmics, extraacadèmics, administratius, culturals, científics i de recerca, així com aquells necessaris per a atendre les sol·licituds d’informació o l’enviament de comunicacions sobre les nostres activitats o serveis sol·licitats. També, tracta dades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i, a vegades, per a prestar serveis complementaris a sol·licitud de l’interessat. Li recomanem que abans d’emplenar qualsevol formulari llegisca atentament la informació sobre protecció de dades que li facilitem a cada moment.
En tot cas, les dades són recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. El tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d’arxiu en interés públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials.

 

Mes informació